Privatumo Politika

Privatumo ir apsaugos politika keliaiviams

Mums rūpi klientų saugumas ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų. Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), atsakingai vykdome įgyvendinimo programą. Daugelis BDAR nurodytų taisyklių paimta iš anksčiau galiojusio asmens duomenų apsaugos reguliavimo įstatymo.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Sąvoka “mes” reiškia Jūsų asmens duomenų valdytoją ir „eTAKSI” programėlės savininką – uždarąją akcinę bendrovę „UAB Oryo”, įsteigtą Lietuvos Respublikoje.

1. Bendrosios nuostatos

Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina teisėtam tikslui įgyvendinti. Imamės priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys būtų saugūs. Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje aprašome, pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles, naudojantis mūsų siūlomomis paslaugomis. UAB Orio , įmonės registracijos numeris 300625108, veikianti adresu Minsko pl. 3, Vilnius, LT-02121 yra keleivių asmeninių duomenų tvarkytojas ir turi paskyręs kontrolierių pagalba@etaksi.lt kuris surenka duomenis, kai Jūs naršote po šiuos tinklapius ar užsakote paslaugas.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti,  vardą ir pavardę, asmens indentifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius

Jeigu turite klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar duomenų saugumo užtikrinimu, arba turite pasiūlymų mielai prašome kreiptis nurodytais kontaktais pagalba@etaksi.lt ir atsakysime į visus jums rūpimus klausimus. Taip pat skiltyje TAISYKLĖS kviečiame susipažinti su mūsų bendrosiomis teikiamų paslaugų taisyklėmis. Visą naujausią ar ateityje atnaujintą informaciją apie privatumo politiką galima pasiekti šiuo adresu: https://etaksi.lt/privatumas/  Taip pat klientams pirmą kartą užėjus į mūsų svetainę ar prisijungiant prie eTAKSI mobilios aplikacijos pateikiame naujausias taisykles su kuriomis jie gali susipažinti.

2. Asmens duomenų tvarkymo procesas

Atsisiųsdami ir naudodami mobilioja programėlėje ir atliktami užsakymą,taip pat naršydami mūsų interneto svetainėse ar siųsdami mums įvairaus tipo užklausas, Jūs teikiate mums tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą (jei nurodėte), telefono numerį, taip pat, mes rinksime prisijungimo ir mokėjimų informaciją, o Jums sutikus turėsime mobilaus prietaiso, iš kurio buvo atliktas užsakymas, vietos nustatymo, trumpųjų žinučių ar skambučių prieigą.Taip pat priklausomai nuo to ar esate užsiregistravę ar ne, užsakote paslaugas, registruojatės gauti naujienlaiškius, mes rinksime tokią informaciją kaip Jūsų prietaiso vieta, kalba, IP adresas, internetiniai tinklapiai, kuriuose buvote, ar produktai, kuriais domėjotės ar nusipirkote bei duomenis apie prietaisą, kuriuo naudodamiesi pasiekėte mūsų tinklapį. Kai Jūs arba mes susisieksime telefonu, telefono pokalbiai gali būti įrašomi saugumo ir kokybės kontrolės sumetimais. Apie įrašomą pokalbį visada Jus įspėsime prieš pradėdami pokalbį. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, t. y. užsakote mūsų paslaugas, mes išsaugojame iškvietimo adresą (nustatytą iškvietimo vietą) ir galutinį maršruto tašką. Registruotų vartotojų – saugomas visas kelionės maršrutas. Ši informacija, esant teisėtam reikalavimui, gali būti perduodama teisėsaugos institucijoms.

3. Teisinis asmens duomenų panaudojimas

Norint užtikrinti kokybišką Jūsų užsakomų paslaugų įvykdymą mums reikės Jus identifikuoti. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų duomenys gali būti perduodami kitai trečiosios šalies įmonei ar paslaugas teikiančiam asmeniui (vairuotojui, administratoriui, klientus aptarnaujančiam personalui) , kad jie suteiktų ​Jums paslaugą. Taip pat Jūsų duomenis turime rinkti ir išlaikyti pagrįstą ir įstatymų reikalaujamą laikotarpį, siekdami tinkamai įvykdyti paslaugą, taip pat turėti galimybę peržiūrėti istatymo numatyta tvarka paslaugų teikimo istoriją, pavyzdžiui: ginčas dėl kainos, ar teisinis pagrindas dėl sandorių saugojimo iš teisėsaugos institucijų. Jeigu nurodėte kuriuo informaciniu kanalu jus informuoti Jus apie atsiradusius naujus ar panašius produktus bei paslaugas. Tiesioginės rinkodaros tikslais pateikti pasiūlymus, informaciją apie akcijas ar nuolaidas. Susisiekti su Jumis jeigu buvo palikti Jūsų asmeniniai daiktai teikiant paslaugas arba radone neatitikimų su įvykdytais sandoriais. Taip pat siekiant suteikti Jūsų prašomą paslaugą. Norint suteikti informaciją apie registraciją mobilioje aplikacijoje, internetinėje svetainėje. Siekiant administruoti, bei užtikrinti sklandų mūsų mobilios aplikacijos ar internetinės svetainės veikimą. Analizuoti ir gerinti naudojimąsi mūsų interneto svetaine ar mobilia aplikacija, taip pat gerinti rinkodarines priemones. Apdoroti atliekamus mokėjimus ir apsisaugoti nuo sukčiavimo. Tokiu atvejU asmens duomenys gali būti perduoti tretiems asmenims.

4. Trečiųjų šalių informavimas

Keleivio ar paslaugų gavėjo asmens duomenys atskleidžiami tik vairuotojui, kuris teikia paslaugą kuri įra aprašyta TAISYKLĖSE ir turi sudaręs su mumis sutartį dėl paslaugų teikimo. Tokiu atveju, vairuotojas gali matyti keleivio vardą, telefono numerį  ir geografinius vietos duomenis norint suteikti reikalingą paslaugą. Taip pat paslaugos teikimo metu palikus asmeninius daiktus transporto priemonėje vairuotojui, gali būti perduodama paslaugas užsakiusio keleivio telefono numeris. Tai padeda vairuotojams spręsti iškilusius klausimus, susijusius su paslaugos teikimu. Paliekant paslaugos gavėjui – klientui atsiliepimą apie pačią paslaugą, garantuojame anonimiškumą. Atsižvelgiant ir sprendžiant kitokio tipo klausimus kuriems reikia užgarantuoti kokybiškos paslaugos suteikimo asmens duomenys gali būti perduodami UAB Oryo įmonės darbuotojams ar tretiems asmenims kurie tiesiogiai yra susiję su pačia paslauga ar jos vykdymu.

5. Asmens duomenų saugumas ir priega

Visi asmens duomenys, surenkami teikiant paslaugas, yra perduodami ir saugomi Tier III lygio duomenų centre įsikūrusiame Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tik įgalioti UAB Oryo darbuotojai, bei įgalioti trečiųjų šalių asmenys turi prieigą prie asmens duomenų. Duomenimis jie gali naudotis tik sprendžiant su paslaugos naudojimu susijusius klausimus. UAB Oryo įmonės darbuotojai ir partneriai gali naudotis surinkta asmenine informacija tik tais atvejais kai yra sprendžiama su paslaugomis susijusiems klausimams spręsti. Geografiniai duomenys yra anonimiški ir yra indentifikuojami tik tuo atveju, jei geografinės vietovės duomenys yra būtini sprendžiant iškilusią situaciją. Mes nesaugosime Jūsų asmeninės informacijos ilgiau, nei būtina, ir mes saugosime tik tą asmeninę informaciją, kuri yra būtina atsižvelgiant į mūsų teikiamas paslaugas. Jūsų asmeniniai duomenys kuriuos pateikėte registruodamiesi internetinėje svetainėje, ar mobilioje aplikacijoje galios tol kol Jūs nepašalinsite savo paskyros ar atskiru prašymu nesikreipsite į mus dėl duomenų pašalinimo. Skambinant mums bendrais nurodytais telefono numeriais internete ar viešoje erdvėje Jūsų duomenis naudosime tik tiek kiek reikia Jūsų norimai kokybiškai paslaugai suteikti. Registruodamiesi mūsų internetiniame puslapyje ar mobilioje programėlėje nurodote  sutinkimą, kad Jūsų Asmens duomenis Paslaugos teikėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Elektroninio tinklapio (registruotų vartotojų) vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Kliento pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, arba jeigu paslaugos teikėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu klientu, arba paslaugos teikėjas yra pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus taisyklių pažeidimus, esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Paslaugų teikėjas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). Paslaugų teikėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog kliento pateikiami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi slaptažodžiai kurie susiję su asmens duomenimis bei prieiga prie asmens duomenų yra šifruojami. Naudojami intenetiniai puslapiai, kurie reikalauja asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą. Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie mobilios aplikacijos ar internetinių puslapių slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis, taip pat įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis. Jeigu kliento asmens duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, jis nedelsiant turi informuoti.

6. Paskyros ir asmens duomenų koregavimas papildymas ar panaikinimas

Klientas suteikęs teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta privatumo politikoje, esant poreikiui gali juos koreguoti, papildyti arba paprašyti, kad būtų asmens duomenys būtų panaikinti.

Bet koks prašymas koreguoti, papildyti ar panaikinti asmens duomenis galioja ir pradedamas vykdyti nuo to momento kai prašymas buvo gautas ar pats klientas pakeitė savo asmens duomenų informaciją savo paskyroje. Gavę iš kliento tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais privatumo politikoje numatytais būdais įsipareigojame per 30 kalendorinių dienų panaikinti jo paskyrą, taip pat susijusius asmens duomenis, tačiau tai neturi prieštarauti teisėtam pagrindui juos saugoti, ypač kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tų duomenų tvarkymą pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat klientai turi teisę sužinoti kokie asmens duomenys apie klientą yra surinkti ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi kliento asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi. Jeigu abejojame surinktų asmens duomenų teisingumu, galime prašyti klientų juos patikslinti, to nepadarius gali būti stabdomos paslaugų teikimas.

7. Tiesioginė rinkodara

Jeigu davėte sutikimą per mūsų internetinius puslapius arba eTAKSI mobilią programėlę dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, gausite tiesiogines rinkodaros žinutes. Žinutės gali būti ir personalizuotos, atsižvelgiant į Jūsų daudojimasi eTAKSI mobiliaja programėle ar internetiniu puslapiu.

Norėdami atšaukti žinučių gavimą, tai galite padaryti laiško apačioje paspaudę ,,atšaukti prenumeratą” (Unsubscribe) arba pagalba@etaksi.lt arba eTAKSI mobilioje programėlėje.

8. Slapukų naudojimas

Siekiant suteikti klientams kokybiškas elektronines ar su kelionėmis susijusias paslaugas į Kliento kompiuterį ar įrenginį gali būti įrašyti slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius). https://etaksi.lt/ internetiniame puslapyje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti ar kitai su paslaugomis susijusiai informacijai ar kokybei užtikrinti. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Norime atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Naudojami slapukai (angl. „cookies“):

  • Siekiant suteikti klientams kokybiškas elektronines ar su kelionėmis susijusias paslaugas į Kliento kompiuterį ar įrenginį gali būti įrašyti slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
  • Šioje  svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti ar kitai su paslaugomis susijusiai informacijai ar kokybei užtikrinti.
  • Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių meniu:

Norime atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Išsamų etaksi.lt naudojamų slapukų sąrašą rasite žemiau:

Slapuko pavadinimasTipasPaskirtisGaliojimas
_icl_current_admin_language_{hash} Būtinasis Daugiakalbiškumo modulio naudojami slapukas. Jis nustato prisijungusio administratoriaus valdymo aplinkos kalbą bei svetainės lankytojo kalbinę svetainės versiją. Slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.1 diena
_icl_current_languageBūtinasisDaugiakalbiškumo modulio naudojami slapukas.1 diena
seenCookieMessageFunkcinisIšsaugoma informacija, ar vartotojui buvo parodytas pranešimas, kad šiame puslapyje yra naudojami slapukai.100 dienų
selectedCityFunkcinisIšsaugoma vartotojo pasirinktas miestas.100 dienų
_wordpress_logged_in_{hash}Funkcinis Skirtas atpažinti prisijungusį vartotoją sesijos metu. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos14 dienų
_wordpress_test_cookieFunkcinisŠis slapukas patikrina, ar naršyklėje įgalinti slapukai ir nerenka asmeninių duomenų.1 diena
wp-settings-1FunkcinisSlapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją ir nerenka asmeninių duomenų.1 diena
wp-settings-timeFunkcinisSlapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją ir nerenka asmeninių duomenų. 1 diena
wpSGCacheBypassFunkcinisSlapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją ir nerenka asmeninių duomenų.1 diena
_gaStatistinis„Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina naudotojo apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį.365 dienos
_ga_{UID}StatistinisSlapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.365 dienos