eTAKSI naudojimo taisyklės

Dėkojame, kad naudojatės „eTAKSI“ paslaugomis, jas reglamentuoja šiame dokumente pateiktos taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės). Automobilio iškvietimo sistema „eTAKSI“ priklauso UAB „Oryo“ juridinio asmens kodas: 300625108, registruota buveinė adresu J. Minsko pl. 3, Vilnius, Lietuva (kartu toliau – eTAKSI). Automobilį per eTAKSI sistemą galima išsikviesti šiais būdais:

 1. Per mobiliąją programėlę eTAKSI .
 2. Skambinant telefono numeriu 8 633 44 553.
 3. Siunčiant SMS žinutę numeriu 8 633 44 553.
 4. Per internetinę svetainę iškvietimas internetu

1. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR SĄVOKOS 1.1. Egzistuojant objektyviai pateisinamoms priežastims, šiose Taisyklėse nurodytos sąlygos gali būti keičiamos eTAKSI vienašališkai, apie jų pakeitimą informuojant Keleivį, siunčiant pranešimą per eTAKSI programėlę ar skelbiant informaciją apie pasikeitimus interneto svetainėje etaksi.lt (toliau – Tinklalapis). 1.2. Sąvokos:

 • eTAKSI – automobilio užsakymo sistema, mobilioji programėlė „eTAKSI“ bei UAB „Oryo“, kuri valdo „eTAKSI“ prekės ženklą.
 • eTAKSI paslauga – Keleivio Užsakymo perdavimas Vežėjui.
 • Keleivis – automobilį per „eTAKSI“ sistemą užsakantis asmuo.
 • Taisyklės – dokumentas, reglamentuojantis naudojimąsi eTAKSI sistema.
 • Užsakymas – per eTAKSI sistemą sudaryta Vežėjo ir Keleivio sutartis, pagal kurią Vežėjas įsipareigoja sutartomis sąlygomis suteikti taksi ar pavežėjimo paslaugą, o keleivis – už ją sumokėti.
 • Vežėjas(-ai) – pagal LR įstatymus ir teisės aktus veikiantys privatūs keleivių vežimo už atlygį paslaugą teikiantys vairuotojai arba taksi vairuotojai, iškviečiami per eTAKSI programėlę.
 • Vežėjo paslauga – Vežėjo atliekamas Keleivio vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu tam tikru maršrutu

2. MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ eTAKSI 2.1.  Mobiliąją programėlę eTAKSI „Android“ ir „Apple“ mobiliesiems įrenginiams galima nemokamai parsisiųsti iš „Google Play“ ir „Apple App Store“. 2.2.  Žemiau šiame dokumente pateikta informacija yra skirta Keleiviams, kurie Užsakymus pateikia 2, 3 ir 4 punktuose numatytais būdais.

3. UŽSAKYMAI SKAMBINANT TELEFONU 8 633 44 553 3.1. Užsakymai 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę Vežėjo paslaugai priimami telefonu 8 633 44 553. 3.2. Telefono numeris 8 633 44 553 yra skirtas tik Užsakymų priėmimui. Visais kitais klausimais su eTAKSI susisiekti galima šių Taisyklių 13 punkte nurodytais kontaktais. 3.3. Keleivis pateikdamas užsakymą telefonu turi tiksliai nurodyti išvykimo adresą A, taip pat kitas svarbias detales (atsiskaitymo būdą, keleivių skaičių, kelionės laiką ir kt.). Tai padeda Vežėjui tinkamai įvykdyti Užsakymą. 3.4. Užsakymai telefonu priimami tik iš mobiliojo ryšio telefono numerių. Po Užsakymo pateikimo su Užsakymu susijusi informacija yra siunčiama SMS žinutėmis.

4. UŽSAKYMAI SIUNČIANT SMS ŽINUTES NUMERIU 8 633 44 553 4.1. Užsakymai 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę Vežėjo paslaugai priimami telefonu 8 633 44 553. 4.2. Užsakant Vežėjo paslaugą SMS žinute, būtina nurodyti tikslų išvykimo adresą A ir miestą. Žinutę būtina pradėti rašant adresą, adresą rašyti būtina atskiriant žodžius ir skaičius tarpais, pvz.: Europos a. 1 Vilnius. 4.3. Užsakymai konkrečiam laikui SMS žinute yra negalimi. Jei automobilis reikalingas vėliau, tokiu atveju Užsakymą galima pateikti per mobiliąją programėlę eTAKSI, skambinant telefonu 8 633 44 553 arba internetu.

5. UŽSAKYMAI INTERNETU 5.1. Užsakymai 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę Vežėjo paslaugai priimami internetinėje svetainėje etaksi.lt. 5.2. Pateikiant Užsakymą interneto svetainėje etaksi.lt, būtina užpildyti visus privalomus laukelius bei pažymėti visas reikiamas opcijas. Keleivis turi sekti pranešimus ekrane bei skaityti SMS žinutes po Užsakymo pateikimo. 5.3. Pateikiant Užsakymą internetu, būtina nurodyti mobiliojo ryšio telefono numerį, kuriuo bus siunčiami su Užsakymu susiję pranešimai.

6. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR SUTARTIS SU VEŽĖJU 6.1. Vežėjas su Keleiviu susitaria tarpininkaujant keleivių vežimo organizatoriui. Keleivių vežimo sutartis tarp Vežėjo ir Keleivio sudaroma telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų įstatymų nustatyta tvarka Vežėjas privalo pateikti kelių kontrolės institucijoms. 6.2. Užsakymą Vežėjo paslaugai galima pateikti šių Taisyklių 2-5 punktuose nurodytais būdais. 6.3. Užsakymas yra laikomas pateiktu, jei Keleivis nurodo tikslų išvykimo adresą ir paspaudžia „Patvirtinti“. Visa kita informacija (mokėjimo būdas, pastabos, Vežėjų grupių pasirinkimas ir pan.) yra tik papildoma, tačiau Keleivis bet kokiu atveju privalo su ja susipažinti. 6.4. Pateikdamas Užsakymą Keleivis patvirtina, kad visa informacija yra nurodyta teisingai. 6.5. Po Užsakymo pateikimo Taisyklių 3, 4, 5 punktuose nurodytais būdais, Keleivis visą su Užsakymu susijusią informaciją gauna SMS žinute. Atitinkamai, po Užsakymo pateikimo Taisyklių 2 punkte nurodytu būdu, Kelevis su Užsakymu susijusia informacija gali susipažinti eTAKSI programėlėje. Iš karto po Užsakymo pateikimo Keleivis gali nedelsiant atšaukti Užsakymą. Jei toks veiksmas neatliekamas, laikoma, kad Užsakymas yra pateiktas ir Keleivis su Taisyklėmis sutinka. 6.6. Keleivio pateiktas, o Vežėjo priimtas užsakymas yra laikomas sutartimi tarp Keleivio ir Vežėjo. eTAKSI nurodytos sąlygos laikytinos sutarties tarp Keleivio ir Vežėjo sąlygomis. Laikoma, kad šalys susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų. 6.7. Po to, kai Keleivio Užsakymą priima Vežėjas, esminė informacija apie atvykstantį Vežėją (įskaitant automobilio valstybinį numerį, Vežėjo duomenis, automobilio markę) yra pateikiama eTAKSI programėlėje arba SMS žinute. 6.8. Keleivis privalo naudotis tik to Vežėjo paslauga, kuris buvo užsakytas, t. y. kuris priėmė Užsakymą ir atvyko paimti Keleivio. 6.9. Jei Užsakymas pateikiamas skambučiu arba SMS žinute, Keleivio Užsakymas siunčiamas visoms Vežėjų grupėms. 6.10. Jei Keleivis Užsakymą pateikia per interneto svetainę etaksi.lt ir pasirenka konkrečias Vežėjų grupes, šis nustatymas lieka galioti ir vėlesniems Užsakymams, jei jie bus pateikti skambinant telefonu ar siunčiant SMS žinutę.

7. VEŽĖJO PASLAUGA 7.1. Vežėjas paslaugas teikia vadovaudamasis atitinkamais LR įstatymais ir teisės aktais. Vežėjai paslaugas privalo teikti vadovaujantis nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio standartais. Turint informacijos apie tokių standartų galimus pažeidimus, Keleiviai turi apie tai nedelsiant informuoti eTAKSI. 7.2. Vežėjai taiko skirtingus paslaugų tarifus, kurie pateikiami Tinklalapyje. Tarifai gali būti keičiami, apie jų pakeitimą informuojant Keleivį. Galiojantys tarifai skelbiami eTAKSI programėlėje ir Tinklalapyje. 7.3. Vežėjas išimtiniais atvejais turi teisę atšaukti jau priimtą Keleivio Užsakymą tik dėl svarbių priežasčių. Keleivis apie tai informuojamas pranešimu programėlėje arba SMS žinute. 7.4. Jeigu kyla abejonių dėl sumokėtos sumos už Vežėjo paslaugas, Keleivis turi teisę pateikti raštišką pretenziją Vežėjui, kuris yra atsakingas už paslaugų suteikimą pagal tarifus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 56 straipsnio 1 dalimi „Vežėjas praneša apie pretenzijos patenkinimą arba atsisakymą ją patenkinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. Jei per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas, laikoma, kad Vežėjas jos nepatenkino“. Taip pat kilus minėtiems nesklandumams Keleivis gali kreiptis į eTAKSI. eTAKSI neprisiima atsakomybės už Vežėjų pažeidimus. 7.5. Vežėjas privalo vežti Keleivį į jo pageidaujamą vietą optimaliausiu keliu arba paties Keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius Vežėjui draudžiama. Bendrakeleiviai į transporto priemonę gali būti paimti tik pirmajam Keleiviui paprašius. 7.6. Vežėjai vežti keleivius gali tik turėdami galiojantį leidimą kaip tai numato ir reglamentuoja LR teisės aktai.

8. eTAKSI ATSAKOMYBĖ 8.1. eTAKSI neteikia taksi, transporto ar logistikos paslaugų, o per eTAKSI programėlę, sistemą ar telefonu iškviesti Vežėjai nėra UAB „Oryo“ darbuotojai. Atitinkamai, eTAKSI neatsako už netinkamai ar nekokybiškai suteiktas Vežėjo paslaugas. 8.2. eTAKSI negarantuoja, kad Vežėjas Užsakymą priims, taip pat neatsako už neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl Vežėjo teikiamų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant galimomis neigiamomis pasekmėmis dėl Taisyklių 3. punkte numatyto Vežėjo iniciatyva atšaukto Užsakymo.

9. KELEIVIO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 9.1. Keleivis po kelionės gali įvertinti Vežėjo paslaugą siųsdamas skaičių nuo 1 iki 10 (1 – labai blogai, 10 – puikiai) numeriu 8 633 44 553 arba eTAKSI programėlėje žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai, 5 – puikiai). Tokiu būdu prisidedama prie Vežėjo teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. 9.2. Keleivis turi teisę atsisakyti sutartu laiku atvykusio Vežėjo paslaugos, tačiau tokiu atveju privalo sumokėti Vežėjui minimalius mokesčius, kurie nurodyti eTAKSI programėlėje ar Tinklalapyje ir taksi veiklą reglamentuojančiuose LR įstatymuose. Vežėjo transporto priemonėje draudžiama: 9.2.1.  rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, trikdyti rimtį, gadinti automobilio įrenginius; 9.2.2. vežti degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti automobilį, sėdynes ar apmušalus. 9.3. Keleivis yra atsakingas už teisingos Užsakymo informacijos (adreso, komentarų, kt. nustatymų) pateikimą. Prieš pateikdamas Užsakymą, Keleivis privalo įsitikinti, kad išvykimo adresas yra teisingas. Jei mobilusis įrenginys blogai nustato buvimo vietą, adresą būtina įvesti rankiniu būdu. 9.4. Keleivis turi perskaityti SMS pranešimus, kurie siunčiami po Užsakymo pateikimo ir laikytis nurodytų instrukcijų. 9.5. Keleivis yra atsakingas už laiko planavimą. Keleivis turi adekvačiai įvertinti laiką, per kurį iki jo paėmimo vietos atvyks Vežėjas ir nuveš Keleivį iki kelionės tikslo. 9.6. Jei automobilis nebereikalingas, Keleivis turi Užsakymą atšaukti nedelsiant. Tai padaryti gali siųsdamas SMS žinutę su tekstu „atsaukti“ numeriu 8 633 44 553. 9.7. Keleivis pasižada gerbti Vežėjo laiką ir ne ilgiau nei per įstatyme numatytą laiko tarpą nuo to momento, kai Vežėjas atvyksta į Keleivio nurodytą išvykimo adresą (Keleivis apie tai informuojamas eTAKSI programėlėje arba SMS žinute), įsėsti į Vežėjo automobilį važiavimo į kelionės tikslo adresą pradžiai. 9.8. Jei Keleivis 3 kartus iš eilės pateikia ir atšaukia Vežėjo jau priimtą Užsakymą, eTAKSI turi teisę laikinai apriboti paslaugos teikimą. Blokuotas Keleivis dėl atblokavimo turi kreiptis į eTAKSI administraciją el. paštu pagalba@etaksi.lt. 9.9. Keleivis privalo sumokėti Vežėjui už suteiktą paslaugą pagal tuo metu galiojančius tarifus.

10. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS, NUOLAIDOS IR KELIONĖS KVITAI 10.1. Vežėjo paslaugos užsakymas per eTAKSI sistemą nėra papildomai apmokestinamas (išskyrus Užsakymo metu Keleivio patirtas mobiliojo ryšio ir interneto išlaidas). Kelionė iškviestu automobiliu yra apmokestinama pagal tuo metu galiojantį tarifą, kurį taiko konkretus Vežėjas. 10.2. Keleivio patogumui eTAKSI programėlė apskaičiuoja preliminarią kelionės kainą pagal tuo metu galiojančius pasirinktų Vežėjų tarifus. Preliminari kaina apskaičiuojama, jei Keleivis teisingai nurodo išvykimo ir kelionės tikslo adresus. Galutinė kelionės kaina priklauso nuo pasirinkto maršruto, eismo sąlygų, prastovų ir kt. priežasčių, todėl gali skirtis nuo numatytosios preliminarios kelionės kainos. Tiksli galutinė kelionės kaina Keleiviui pateikiama kelionės pabaigoje. 10.3. Keleivis už Vežėjo paslaugas gali atsiskaityti Vežėjo siūlomais būdais: grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis. Pageidaujamą mokėjimo būdą Keleivis turi nurodyti prieš pateikdamas Užsakymą. 10.4. Kelionės kvitą Keleiviui pateikia Vežėjas iš karto po kelionės. 10.5. Jei Keleivis kreipiasi į eTAKSI dėl kelionės kompensacijos, privalo pateikti kelionės kvitą. 10.6. Jei Keleivis turi nuolaidos ar dovanų kuponą ir siekia juo pasinaudoti, prieš pateikdamas Užsakymą jis nuolaidos/kupono kodą turi be klaidų įvesti į pastabų laukelį arba pasirinkti mokėjimo būdą – konkrečios akcijos pavadinimą. Nuolaida ar dovana galioja tik laikantis šių nurodymų. 10.7. Jei kelionės suma viršija nuolaidos ar dovanų kupono vertę, likutį Keleivis turi sumokėti Vežėjui grynaisiais arba kortele. Kilus neaiškumams dėl nuolaidų ar dovanų kodų naudojimo sąlygų, kreiptis į eTAKSI administraciją.

11. DUOMENŲ APSAUGA 11.1. Keleivis, pradėdamas naudotis eTAKSI sistema ir atlikęs Užsakymo pateikimo veiksmus, duoda eTAKSI sutikimą rinkti ir kaupti asmens duomenis. 11.2. Keleivis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Taip pat Keleivis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Visais aptartais klausimais galima kreiptis į eTAKSI administraciją el. paštu: pagalba@etaksi.lt. 11.3. eTAKSI renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos naudotojai pateikia diegiant ir naudojant eTAKSI programėlę ar eTAKSI sistemą. 11.4. Duomenų valdytojas: UAB „Oryo“. 11.5. Duomenų gavėjas: atitinkamas Vežėjas, kuriam pateikiamas Keleivio adresas ir telefono numeris. 11.6. Asmens duomenys renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais, numatytais Taisyklių 11.9. punkte, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, nuolat atnaujinami. 11.7. Surinkti duomenys taip pat bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. 11.8. Asmens duomenys renkami Vežėjo iškvietimo, kokybės užtikrinimo, Keleivio ir Vėžėjo atitikties nustatymo bei Užsakymo įvykdymo bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tik tais tikslais, kuriems jie buvo surinkti. 11.9. eTAKSI renka ir kaupia toliau nurodomus Keleivių duomenis: (i) kai Užsakymas pateikiamas Taisyklių 3, 4, 5 punktuose nurodytais būdais: telefono numeris ir su Užsakymu susijusi informacija (Vežėjas, kelionės laikas ir maršrutas); (ii) kai Užsakymas pateikiamas Taisyklių 2 punkte nurodytu būdu: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, su Užsakymu susijusi informacija (Vežėjas, kelionės laikas ir maršrutas), mobiliojo įrenginio informacija (įrenginio modelis, operacinės sistemos versija), GPS duomenys (Keleivio geografinė padėtis eTAKSI programėlės naudojimo metu ir 5 min. po kelionės). 11.10. Keleivio duomenys suteikiami tik Keleivio Užsakymą vykdančiam Vežėjui Užsakymo vykdymo ir kitų Taisyklių 9. punkte numatytų tikslų pasiekimo įvykdymui. Tokiu atveju, Vežėjui suteikiamas Keleivio telefono numeris bei informacija apie Užsakymą (išvykimo ir kelionės tikslo adresai). 11.11. Jokie duomenys apie Keleivius nėra perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos, remiantis atitinkamais LR teisės aktais. 11.12. Kokybės užtikrinimo tikslu eTAKSI gali įrašyti ir kaupti telefoninius pokalbius tarp Keleivio, Vežėjo ir skambučių centro, kai skambinama per eTAKSI sistemą. eTAKSI užtikrina pokalbių telefonu įrašymą ir tokių duomenų išsaugojimą 1 mėnesį. Tuo pačiu tikslu eTAKSI renka bei kaupia Keleivių el. pašto adresus bei komentarus, jei Keleivis po kelionės eTAKSI programėlėje įvertino Vežėją. 11.13. Tuo atveju, jei Keleivis su Vežėju kontaktuoja tiesiogiai, ne per eTAKSI sistemą, pokalbis eTAKSI neįrašomas ir nekaupiamas. 11.14. Visa eTAKSI programėlėje ir eTAKSI sistemoje pateikiama informacija, įskaitant informaciją apie Vežėją, yra skirta tik konkrečiam Keleiviui. 11.15. Keleivis eTAKSI programėlėje gali matyti savo kelionių istoriją (laikas, maršrutas ir kt.).

12. RASTI DAIKTAI 12.1. Keleivis yra atsakingas už savo asmeninius daiktus kelionės su Vežėju metu. eTAKSI už paliktus daiktus neatsako. 12.2. Dėl automobilyje paliktų daiktų 24 val. po įvykusios kelionės su Vežėju galima susisiekti telefono numeriu 8 5 250 4819 arba per eTAKSI programėlę (žr. programėlės meniu „Kreiptis dėl palikto daikto“). Turi būti skambinama iš to paties telefono numerio, iš kurio buvo pateiktas Užsakymas.

13. KONTAKTAI 13.1. Su eTAKSI administracija galima susisiekti el. paštu pagalba@etaksi.lt.

eTAKSI administracija